stai toksai bus Grand theft auto virselis. vc stores isleidimo data Spalio 17, 2006 amerikoi, europoi Spalio 20 , 2006.